Tapiokapudding mit Mangosauce

Das wohl bekannteste Rezept mit den Tapiokaperlen ist der Tapiokapudding.